Gościniec Hetman

Regulamin i RODO

REGULAMIN WYNAJMU pokoi, apartamentów i domków w Gościńcu Hetman

 

 

 1. Recepcja w miesiącach maj-sierpień jest czynna w godzinach 7.00 – 16.00. Po tych godzinach oraz w pozostałych miesiącach kontakt z recepcją pod nr tel. 511083255 lub pod numerami umieszczonymi przy wejściu do obiektu.

 2. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00.

 3. W pokojach, apartamentach gościńca i bungalowach   obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wynikający z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu wiązać się może z karą umowną 500 PLN na poczet sprzątania i odświeżania pomieszczeń.

 4. Rezerwacja pokoju/apartamentu/ bungalowu ( za pośrednictwem Booking, Hotres, innych  stron internetowych z systemami rezerwacyjnymi,  telefonicznie, mailowo, osobiście ) jest równoznaczna z  akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Pokoje, apartamenty i bungalowy  wynajmowane są na doby. Doba zaczyna się o godz. 15.00 w dniu wynajmu i trwa do godz. 11.00 dnia następnego.

 6. Płatność za przedmiot najmu może być zrealizowana gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto wynajmującego. Rezerwację  potwierdza wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny pobytu. Brak zaliczki w podanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.Opłata za pobyt uiszczana jest z góry za cały pobyt w momencie przyjazdu Gościa, chyba, że strony postanowią inaczej.

 7. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył niniejszy regulamin.

 8. Ośrodek pobiera opłatę w wysokości 30% lub 100 % ( rezerwacja bezzwrotna).
  Rezerwacja Bezzwrotna – Rezerwacja bez możliwości bezkosztowej anulacji. W przypadku ewentualnej anulacji lub niedojazdu, płatność za rezerwację nie będzie zwracana. Zgadzasz się na przedpłatę za pomocą podanej karty kredytowej/debetowej w wysokości całkowitej ceny rezerwacji w dowolnym momencie po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku środków lub podania błędnych danych karty rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Istnieje możliwość płatności za rezerwację na podany w potwierdzeniu rezerwacji numer konta. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru rezerwacji.

 9. Rezerwacje zachowują ważność do godziny  21.30 planowanego dnia przyjazdu, o ile Gość nie  poinformuje wcześniej o późniejszej godzinie przyjazdu.

 10. Ośrodek nie zwraca należności za niewykorzystane doby, jeśli Gość skróci zarezerwowany czas pobytu.

 11. Gość zobowiązany jest do dokonania zameldowania w recepcji i w chwili meldunku potwierdza czas swojego pobytu z rezerwacji informując o tym recepcjonistę. Zawarcie umowy między Gościem a Ośrodkiem następuje w momencie zameldowania gościa w systemie hotelowym Hotres , który wypełniany jest na podstawie okazanego przez Gościa dokumentu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości recepcja może odmówić zameldowania Gościa w obiekcie.

 12. Życzenie ewentualnego przedłużenia pobytu  o kolejną dobę Gość zgłasza w recepcji najpóźniej do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
  Gość może przedłużyć pobyt o niepełną dobę po uprzednim ustaleniu takiej możliwości z właścicielem obiektu.
  W przypadku przedłużenia pobytu do 3 godzin  pobierana jest opłata w wysokości 30 zł za każdą dodatkową godzinę pobytu. Przedłużenie pobytu o czas do 6 godzin oznacza konieczność zapłaty ½ należności za dobę. Przedłużenie pobytu o ponad 6 godzin oznacza przedłużenie umowy o następną dobę.

 13. Gość nie może podnajmować lub przekazywać przedmiotu najmu osobom trzecim, nawet  jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. Osoby odwiedzające, niezameldowane w  Ośrodku mogą przebywać na jego terenie w godz. 9:00 – 21:00, po uprzednim powiadomieniu pracownika recepcji.

 14. Goście Gościńca są zobowiązani do poszanowania prawa do spokoju i odpoczynku innych gości a także sąsiadów Ośrodka. Ośrodek nie wyraża zgody na: wystawianie sprzętu audio przez okno, wynoszenie go na taras lub  do ogrodu, głośne odtwarzanie muzyki na zewnątrz pomieszczeń przedmiotu najmu. 

 15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 16. Każdorazowo opuszczając pokój/apartament/bungalow Gość powinien zamknąć drzwi na zamek.

 17. Gość w dniu wymeldowania zobowiązany jest do osobistego zwrotu klucza w recepcji. Brak zwrotu powoduje naliczanie opłaty za najem pokoju od dnia zameldowania do dnia fizycznego zwrotu klucza.

 18. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa w  przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt, należności za świadczone usługi lub wyrządzone z winy Gościa szkody, w tym innym Gościom lub osobom trzecim.

 19. Ośrodkowi przysługuje prawo pobrania płatności na podstawie posiadanych danych karty kredytowej/płatniczej w zakresach realizowanych usług oraz innych uzasadnionych zobowiązań powstałych w trakcie pobytu.

 20. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń  dotyczących jakości usług należy zgłosić je do recepcji.

 

 Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

 

 

W momencie dokonania rezerwacji lub podania danych dokumentu tożsamości podczas dokonania zameldowania zostaje zawarta umowa najmu, gdzie Wynajmującym jest Gościniec Hetman Stanica Wędkarska Alina Jakubowska a Najemcą osoba rezerwująca/podająca dane dokumentu tożsamości (Gość).

RODO – Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gościniec Hetman Stanica Wędkarska Alina Jakubowska, Stare Sady 12, 11-730 Mikołajki . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 

 

Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej Ośrodka – www.gosciniec-hetman.pl  oraz w  recepcji.